سخن هفته

جان ماكسول

باور داشتن به كاري كه انجام مي دهيد يك مطلب است و متعهد بودن كامل به آن كار، مطلبي ديگر.

سایر اخبار اقتصادی روز

سایر اخبار سیاسی روز